مرحوم علامه طباطبایی جمله ای در مورد حضرت رضا علیه السلام فرمودند که حقیقتا نیاز به یک کتاب شرح دارد! فرمودند: همه ی امامان ما رئوف هستند، اما رأفت امام رضا علیه السلام حسی است! همین که وارد حرم مطهر می شوی، می فهمی که حضرت رئوف است! هرکس حرم امام رضا علیه السلام مشرف میشود، یقین بداند توی کاسه اش چیزی می ریزند. اما وقتی رفتی حرم و عرض حاجت وتوسل کردی، منتظر آن چیزی باش که آنها برایت می ریزند، شاید همان حاجت خودت نباشد؛ به هرآنچه آنها عنایت کردند باید راضی باشیم که یقینا همان به مصلحت ما بوده است.