دل را به مدینه مست مست آوردیم

بر قامت رنج و غم شکست آوردیم

عید حسن و مدینه و ماه خدا

ما لیلهی قدررا بدست آوردیم

 

شاعر: سید رضا مؤید