دلی کز آتش غم شعله ور بود

محیط درد و کانون شرر بود

برای التیام زخمهایش

مگر جز زهر دارویی دگر بود؟

 

شاعر: عباس براتی پور