دلتنگی لاله درچمن معنا داشت

تنهایی در هزارتن معنا داشت

در چشم نبی خبر زفرداها بود

بوسیدن لبهای حسن معنا داشت

 

شاعر: میثم مومنی نژاد