لما أرادوا دفن عثمان فانتهوا إلى البقیع فمنعهم من دفنه جبله بن عمرو الساعدی فانطلقوا إلى حش کوکب

بعد از قتل عثمان، از دفن او در قبرستان بقیع ممانعت کرد و عثمان را در قبرستان مخصوص یهودیان دفن کردند.

الإصابه لإبن حجر، ج۱، ص۵۶۶

 

 

منبع:پرسمان