در پرده رخ خداییاش را نگرید

انگیزهی دل رباییاش را نگرید

ای مردم اگر گره بکارید، آیید

انگشت گره گشاییاش را نگرید

 

شاعر: سید محمد رستگار