در وسعت خیال نگنجد بزرگی ات

ما را به حُسن روی تو تاب نگاه نیست

در ژرفنای غربت گرداب زندگی

جز درگه کریم تو ما را پناه نیست

 

شاعر: مرآب ابهری