در مدح حسن لنگ کمیت آمده است

بیتی است مرا که شاه بیت آمده است

بر جمله گدایان جهان مژده دهید

میلاد کریم اهل بیت آمده است

 

شاعر: مهدی آصفی