در عشق چرا به جان و تن فکر کنیم

تا اوست چرا به خویشتن فکر کنیم

گل کرد حماسه ی حسینی تا ما

یک لحظه به غربت حسن فکر کنیم

 

شاعر: محمود سنجری