در دفتر عشق کز سخن سرشار است

هر چند قصیده و غزل بسیار است

از ام بنین چهار گل پر پر شد

این ناب ترین رباعی ایثار است

َشاعر: شفق خراسانی