در داغ نشسته لاله بودم آن روز

آلالهی پُر ز ژاله بودم آن روز

خود پرده ز راز کوچه برخواهم داشت

من شاهد هشت ساله بودم آن روز

 

شاعر: علی انسانی