در خانه شدی کینهی همسر دیدی

مسجد رفتی غربت حیدر دیدی

از مسجد و خانه که رها می گشتی

در کوچه شدی قاتل مادر دیدی

 

شاعر: علی انسانی