نشانه هایی که برای ظهور امام داریم. به دو قسمت حتمی و غیرحتمی تقسیم می شوند، نشانه های حتمی زمان دار هستند. یعنی از اتفاق افتادن آنها می توانیم بگوییم ظهور چه زمانی اتفاق می افتد، بنابراین تا نشانه های حتمی رخ ندهد، کسی نمی تواند بگوید ظهور چه زمانی است. همچنین کسی حق ندارد بگوید ظهور نزدیک است یا دور.

 

 

 

در روایات به شدت از تعیین وقت برای ظهور نهی شده ایم. بنابراین تا زمانی که نشانه های حتمی رخ ندهد، نمی توانیم بگوییم چه مقدار تا ظهور فاصله داریم، همچنین نشانه های حتمی در ۶ ماهه پایانی سال ظهور رخ می دهد. بنابراین تا ۶ ماه قبل از آمدن حضرت کسی نمی تواند تشخیص دهد که چقدر تا ظهور فاصله داریم.

علائم غیر حتمی نیز هر چند در مورد زمان ظهور سخن نگفته اند ولی آیا می توانیم بگوییم چیزی از آنها رخ داده که اگر رخ داده به زمان ظهور نزدیک تر شده ایم، یک سری نشانه های عام داریم که ممکن است در دفعات زیاد تکرار شود که عام هستند. مثل جنگ در کشوری که ممکن است بارها اتفاق بیفتد که نمی شود به اینها استناد کرد و کسی نمی تواند بگوید یکی از نشان های ظهور درگیری در شام است و برای ظهور زمان تعیین کند.

 

 

اما نشانه های خاص که ویژه و مصداقی بیان شده است. مانند اینکه در سوریه گفته شده روستای هرستا به زمین فرو می رود یا روستای جاویه به زمین فرو می رود که اینها موردی و مصداقی است که هنوز اتفاق نیفتاده است. بنابراین روایات بسیاری است که خداوند فرموده امر ظهور یک شبه اصلاح شود، امید به همیشگی ظهور باید وجود داشته باشد و براساس وعده ای که داده شده، ظهور هر لحظه ممکن است اتفاق بیفتد و ما احتمال ظهور را در هر لحظه می دهیم.

 

 

 

منبع:پرسمان