پدر و مادر باید وقت فرزند را چه از لحاظ جسمانی و چه از لحاظ فکری پر کنند؛ مثلاً او را به ورزش ببرند و کتاب داستان برای او بخوانند؛ امّا اگر دوباره این حرکت تکرار شد، توصیه می شود که والدین فرزندشان را به اتاقی ببرند و ناراحتی خود را از این حرکت به او نشان دهند. 

بچّه ها در سنین شکل گیری شخصیّت هستند و اگر والدین به این نکته توجّه نکنند، ممکن است که این حالت استمرار پیدا کند و در دوره های بعدی زندگی هم باقی بماند.