همه مراجع: مس قرآن براى افراد نابالغ اشکال ندارد و اگر بدون طهارت به قرآن دست زدند، بر مربى واجب نیست جلوگیرى کند؛ اما اگر کارى کردند که هتک و بىاحترامى به قرآن شود، باید جلوگیرى کند.[۱]

 

 

پی  نوشت


[۱] – توضیحالمسائل مراجع، م ۳۱۸٫