داغ دو برادر جگرم کرده کباب

یک از تن صد چاک و یک از قبر خراب

پیوسته سلام بر حسن باد و حسین

آن کشتهی آب بود و این تشنهی آب

 

شاعر: سید رضا مؤید