باید این نکته را بدانیم که: خُلق نیکو، نه تنها زبان خویش است؛ بلکه اتّصاف روح پاک، به محبّت و سیرت انصاف و مروّت و عدل و امانت است؛ و وفای به عهد و صدق و صفا و یک‌رنگی است؛ و علم و حلم و معرفت و احسان به خلق است.

منبع: کتاب پندهای آسمانی، ص ۱۲۰