ما همه خود را گم کرده‌ایم و نمی‌دانیم که کجاییم! اگر خودمان را یافتیم، قطعاً حقیقت را نیز خواهیم یافت. همه‌ی گرفتاری‌های ما به خاطر این است که: خودمان را گم کرده‌ایم.

منبع: کتاب پندهای آسمانی، ص ۱۸۷