بنی امیه ملعون آنقدر ظلم وستم و جنایت انجام دادند که مردم از آنها متنفر شدند و لذا وقتی قدرت به عباسیان رسید، ابتدا مردم گمان کردند راحت شدند در حالیکه بنی عباس بسیار پلید بودندو بعد ازمدت کمی، ظلم و عداوت با اهل بیت (علیهم السلام) را آغاز کردند!

 

انسان با مطالعه ی کتابهایی همچون “الاغانی” و یا “عقدالفرید” به گوشه هایی از فساد این حاکمان بسیارپلید  پی می بردیکی ازاقدامات مامون که از همین حاکمان فاسد بود، به بهانه ی آزادی، باعث هرج و مرج عجیبی در عقائد و حقایق دینی مسلمانان شد. اینها برای سرگرم کردن مردم و دور کردن آنها از اهل بیت (علیهم السلام) که معدن علم بودند، مباحث فرعی و بی ارزشی مطرح کردند و باعث تشتّت افکار و دودستگی و فتنه درمیان مسلمانان شدنددر این فضا که بسیاری از ملحدان و کفار و زنادقه با انتشار عقاید سخیف وایجاد شک وشبهه، آزادانه فعالیت می کردند، امام رضا (علیه السلام) همچون خورشیدی درخشیدند و به داد عقاید مردم رسیدند و از بی محتوا و نابود شدن اسلام، جلوگیری فرمودند. شیخ صدوق خطبه های توحیدی حضرت رضا (علیه السلام) را در”التوحید” و”عیون اخبارالرضا” جمع آوری کرده که عمق معارف آنها حقیقتا مایه ی اعجاب و حیرت علماء در اعصار مختلف شده است.