مشاجره ها و نزاع ها، نور باطن را خاموش میکندبسیاری از بی حالی ها و عدم نشاط ها به جهت مشاجرات استکم منزلی داریم که درآن پرخاش و تندی نباشدروزی چندتا پرخاش باشد، برکات را از منزل میبردحتی اگر حق هم با تو بود، در امور جزیی وشخصی مشاجره نکن ، چون کدورت می آورد.

مرحوم علامه جعفری از صاحب دلی نقل کرددر موضوعی که گمان میکردم حق با من است ،داشتم با همسرم مشاجره میکردم؛ ناگهان صورت باطنی غضبم را نشانم دادند! بسیار کریه وزشت بود! آن صورت نزدیکم آمد و گفت: کثیف! ساکت شوهمین که متنبه شدم فورا دست همسرم را بوسیدم و عذرخواهی کردم.