حیدر که بتان کعبه بشکست به دست

او را پسری خدا جمال است به دست

امشب به حریم علوی میگردد

یک دسته گل محمّدی دست به دست

 

شاعر: سید رضا مؤید