همه مراجع: استفاده از پلاتین اشکال ندارد.[۱]

تبصره. پلاتین طلا نیست و فلز دیگرى است.

 

 

پی نوشت


[۱] – مکارم، استفتائات، ج۱، س۸۱۱؛ تبریزى، استفتائات، س۲۱۹۳؛ امام، استفتائات، ج۱، س۵۰ لباس نمازگزار؛ سیستانى،  Sistani.orgزینت، س۳۳؛ فاضل، جامعالمسائل، ج۱، س۹۶۹؛ خامنهاى، اجوبه الاستفتائات، س۴۴۳؛ صافى، جامعالاحکام، ج۲، س۱۷۳۹؛ دفتر: وحید، بهجت، نورى.