برای حضور قلب در نماز و عدم هجوم تخیلات وافکار حین نماز ، آن مقداری را که میتوانید کنترل کنید و اختیارا دنبال نکنید، آنچه راهم که غیراختیاری وارد میشود، اهمیت ندهید؛ خدای متعال وعده داده است که هرکس درراه معنویت تلاش کند ،من دستش را میگیرم. اگر مامتعهد شویم که آن قسمتی که میتوانیم ودراختیار ماست، کنترل کنیم،از برکت این مجاهده ، انشالله خداوند به تدریج آن مهمان های ناخوانده را از قلب ما بیرون میفرماید.