مرحوم فیض کاشانی در این مورد مثالی داردانسان که شیرینی میخورد ،اگر شیرینی به اطراف دهانش اصابت کرده باشد وآن را تمییز نکند ، مگس ها اطراف او جمع میشوندو هرچه آنها را براند، باز هم برمیگردند.  حال این مگس ها افکار واندیشه های ما هستند و آن شیرینی ، تعلقات ما به امور دنیویوقتی انسان با تعلقات فراوان وارد نماز میشود، این مگس های تخیلات وافکار ، به دنبال آن ، به دل انسان هجوم میاورندراه حلش این است که از قبل آمادگی نماز  داشته باشیم و ذهن خودرا ازاین تعلقات دنیوی پاک کنیم تا جلوی هجوم افکار گرفته شوداین تعلقات دنیا بد نیست، ما بدیم که از اینها بت میسازیم!  پس باید همیشه درحالت توجه وحضور باشیم تا درزمان نماز، این افکار هجوم نیاورد.