حسن درّ یتیم اهل بیت است

غریب دل دو نیم اهل بیت است

دلش را هم به زهر کینه بخشید

حقیقت او کریم اهل بیت است

 

شاعر: حسین دارند