حسن حَسَن از خیمهی مهتاب گذشت

آقائیش از دامن محراب گذشت

نوشید چو آب آتشین در افطار

آنسان جگرش سوخت که از آب گذشت

 

شاعر: سید رضا مؤید