برای شنیدن و دریافت صوت و همچنین تماشای متن جلسه اول، اینجا کلیک نمایید.

برای شنیدن و دریافت صوت و همچنین تماشای متن جلسه دوم، اینجا کلیک نمایید.

برای شنیدن و دریافت صوت و همچنین تماشای متن جلسه سوم، اینجا کلیک نمایید.

برای شنیدن و دریافت صوت و همچنین تماشای متن جلسه چهارم، اینجا کلیک نمایید.

برای شنیدن و دریافت صوت و همچنین تماشای متن جلسه پنجم، اینجا کلیک نمایید.

برای شنیدن و دریافت صوت و همچنین تماشای متن جلسه ششم، اینجا کلیک نمایید.

برای شنیدن و دریافت صوت و همچنین تماشای متن جلسه هفتم، اینجا کلیک نمایید.