یکی از برجستگان حوزه‌ی شیخ، میرزا محمد حسن آشتیانی فقیه نامدار قرن ۱۴ است که درس اصول فقه وی در تهران، همپایه‌ی درس مراجع آن روز نجف شمرده می‌شد و شرح وی بر رسائل شیخ ، «بحر الفوائد فی شرح الفرائد»، شهرتی شایان داشته و مورد بحث صاحب نظران است. درباره‌ی او نوشته‌اند: «هیجده سال بیشتر نداشت در درس شیخ انصاری (ره) حاضر می‌شد و در انتهای مجلس می‌نشست. استاد مدتی در احوال او دقت کرد و به تدریج دست او را گرفته به نزدیک منبر آورد، و تا به آن‌جا رسید که پس از چند سال درس شیخ را تقریر می‌کرد.

منبع: کتاب تراز سیاست / مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران