سؤال: برخی از والدین اجازه می‌دهند که فرزندشان  هر چه می‌خواهند با کامپیوتر بازی کند، آیا این کار درست است؟

جواب: 

این کار درست نیست؛ زیرا جذابیّت و تنوع این بازی ها آنقدر زیاد است که هرچه بچّه‌ها بزرگتر می‌شوند، نسبت به این بازی‌ها حریص تر هستند.