جان تو، به جرم ناب نوشیدن سوخت

از جامه ی آفتاب پوشیدن سوخت

باغ دل  او سوخت گر از بی آبی

باغ دل تو  ز آب نوشیدن سوخت

 

شاعر: قیصر امین پور