در کامل الزیارات که یکی از معتبرترین و قدیمی ترین «کتب مزار»  ما است، روایات بسیاری درباره ثواب زیارات نقل شده است. گاهی هر قدمی که در مسیر زیارت امام بر می‌دارد، حسنه ای برایش نوشته می‌شود و سیئه ای از او پاک می‌شود.  گاهی اگر زیارت، کامل باشد در هر قدم، ثواب یک عمره است.  گاهی تا ثواب هفتاد هزار حج مقبوله هم فرموده اند. مثلاً دربارۀ بیتوته در محضر امام رضا (ع) روایتی نورانی از حضرت موسی بن جعفر (ع) نقل شده است که حضرت فرمودند: «هر کس قبر فرزندم را زیارت کند ثواب هفتاد حج دارد.» راوی تعجب کرد. ایشان فرموند: «هفتصد حج.» راوی باز هم تعجب کرد. امام فرمودند: «هفتاد هزار حج مقبول.» بعد فرمودند: «اگر کسی یک شب کنار قبر ایشان بماند ثواب هفتاد هزار حج مقبول دارد.» 

 

حج یک عمل عادی نیست. بر اساس روایات با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست. در زمان نبی اکرم (ص) یکی از ثروتمندان یک بار موفق به حج نشد. او حضرت را در راه بازگشت از حج ملاقات کرد و به ایشان گفت: «من امسال نتوانستم حج به جا آورم. چقدر پول بدهم تا جبران این حج شود؟» فرمود: «اگر به اندازۀ این کوه طلا و نقره بدهی جبران حج نمی شود.»  پس این طور نیست که حج، یک عبادت معمولی باشد. حالا ثواب زیارت امام رضا (ع) و یک شب ماندن در کنار ایشان، هفتاد هزار حج مقبول است. یعنی انسان می تواند در یک زیارت و یک شب بیتوته کردن محضر امام رضا (ع) چیزی را به‌دست آورد که اگر هفتاد هزار سال عمر کند و هر سال هم حج برود و هر سال هم حجش مقبول شود، می توانست به‌دست آورد.