آیات عظام امام، بهجت، سیستانى، خامنه‌اى، مکارم و نورى: با توجه به این که اختلاف افق بین این دو مکان، کم و ناچیز است (تقریبا ده دقیقه)، اول ماه براى مردم ساکن تهران ثابت مى‌شود.[۱]

 آیات عظام تبریزى، صافى و وحید: آرى اول ماه براى آنان ثابت مى‌شود.[۲]

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی/پرسش وپاسخ دانشجویی


[۱] – توضیح المسائل مراجع، م، ۱۷۳۹ ؛ ۱۷۳۵ ؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتاآت، س ۸۳۷ و ۸۳۹٫

[۲] – توضیح المسائل مراجع، م ۱۷۳۵ ؛ وحید، توضیح المسائل، م ۱۷۴۳٫