استاد بزرگواری داشتم که مثال میزدشیطان که به سراغ انسان می آید، مانندکسی است که یک قرقره ی بزرگ نخ را برای انسان می آورداگر سر نخ را گرفتی و کشیدی تا قیامت باید بکشیاما اگر رها کردی، چون شیطان متکبر است، ناراحت می شود و می رود!