تو فاطمه ای، فاطمه واری به خدا

تو عاطفه را آینه داری به خدا

با آنکه چهار فصل تو پائیزی است

سر سبز تر از روح بهاری به خدا

شاعر: شفق خراسانی