جوان دارای نشاط و نیرو است؛ باید قدر دوران جوانی را دانست و بیشترین بهره را بردجوان نیاز به تفریح، ورزش و سیاحت در طبیعت دارد و نباید خود را از مواهب خداوندی محروم کنداما باید دانست همه مسایل بازی، ورزش و تفریح نیستگر چه صد در صد این ها لازم است؛ اما جوان قابل همه ی کمالات است، قابل پرواز در ملکوت است؛ باید خیلی مراقب باشد این استعدادهای معنوی و روحی و علمی هدر نرودورزش و تفریح برای جوان واجب و ضروری است اما نه اینکه تمام لحظات عمرش را تلف کند که کی بُرد و کی باخت!؟ خلاصه ورزش و تفریح طریقیت دارد اما متاسفانه در کشور ما موضوعیت پیدا کرده است.