مرحوم حاج شیخ مرتضی انصاری به شاگردان خود در هنگام حرکت که می خواستند از نجف به اوطان خودشان برگردند توصیه می‌فرموده…: قضاوت مکن، چه قصد قربت داشته باشی یا نه. تدریس بکن، چه قصد قربت داشته باشی یا نه. امامت [اقامه‌ی نماز جماعت] بکن، اگر قصد قربت داشته [باشی] و الّا نه.[۱]

منبع: کتاب تراز سیاست / مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران 


[۱]. الکلام یجر الکلام, ۲/۲۲۴ ۲۲۵٫ مطلب اخیر را ملا محمد حسین نیستانکی نائینی نیز به نقل از استادش مرحوم حاجی میرزا یحیی اصفهانی بیدآبادی (که نزد شیخ انصاری درس خوانده بود) در کتاب گوهر شب چراغ (ج ۲، صص ۹۶ ۹۷) آورده است.