بسیار عجیب است بعضی از فرقه‌ها با توسل درافتادند و صاحبان توسل را متهم به شرک کردند اما اینها از اصول مقبول نزد خودشان خبر ندارنددر کتب معتبر اهل سنت داریم در زمان خلیفه دوم چند سالی بارندگی کم شد. مردم آمدند دعا کنند که باران بیاید. خلیفه دوم رفت عموی پیغمبر اکرم (ص)،‌ جناب عباس رضی الله عنه را آورد که دعا کندخلیفه دوم گفت: “خدایا ما از تو می‌خواهیم که به احترام عموی پیغمبر بر ما باران ببارانی“.  الان یک عده همین چیزها را تخطئه می‌کنند. شنیدن این مخالفت از زبان اهل سنت با اینکه این دعا را خلیفه اهل سنت انجام داده است مایه تعجب استاگر شما او را به عنوان خلیفه‌ قبول دارید چرا با این اصل مخالفت می‌کنید؟ او عموی پیامبر را در معرض عموم مردم آورد و گفت خدایا ما به احترام عم پیغمبرت از تو باران می‌خواهیم. بنابراین توسل یک امر بدیهی است و اگر کسی بخواهد ایراد بگیرد و حرفی بزند دلیل بی‌اطلاعی اوست و دلیل دیگری ندارد.