فروتنی و تواضع او موجب شده بود که محبوب قلوب آشنایان و بیگانگان گردد. برای خدا کار می‌کرد و از این رو، داشتن مقام برایش اهمیت نداشت، با این حال به بهترین شکل وظایف خود را انجام می‌‌داد.

زمانی که مسؤولیت شهرداری ارومیه را بر عهده داشت، یک شب به سپاه آمد و پانزده نفر از برادران سپاهی را همراه خود برد و به هر کدام یک جارو داد و خودش نیز با آن‌ها شروع به تمیز کردن خیابان‌ها کرد.


رسم خوبان ۲۰ – فروتنی و پرهیز از خودبینی، ص ۱۰۱٫/ شهرداران آسمانی، ص ۲۴٫