تفکر خوارج از خطرناک ترین تفکراتی بود که در تاریخ اسلام ظهور کرد که کمر به قتل حضرت علی(ع) بستند. امروز نیز تفکر خوارج در وهابیت تجلی پیدا کرده است و عالمانشان فتوای قتل شیعیان را می دهند. چرا باید کودکان مسلمان میانمار سوزانده و در بحرین و عراق به طور فجیع قتل عام شوند در حالی که کشورهایی که خود را خادم حرمین اسلام می دانند اعتراضی نمی کنند و در کشتن آنان شریک هستند و علمای سلفی کشور های عربی بر کشتن شیعیان با وعده بهشت ترغیب می کنند . امروز در جنایاتی که بر علیه مسلمین صورت می گیرد، شیعه یا سنی بودن مهم نیست اما وهابیان خبیث و عالمانشان فتوای قتل شیعیان را می دهند و این تفکر چیزی جز همان تفکر خوارج نهروان نیست. تفکر خوارج از خطرناک ترین تفکراتی بود که در تاریخ اسلام ظهور کرد که کمر به قتل علی(ع) بستند و امروز نیز تفکر خوارج در وهابیت تجلی پیدا کرده است. همان گونه که تفکر خوارج مدتی نگذشت که از هم پاشید، ارکان خشک و بی فکر وهابیت در عصر کنونی نیز فرو خواهد ریخت و از بین می رود. وهابیت، روح را از اسلام گرفته است. اهل سنت باید بدانند جریان آنها از وهابیت جداست که این مسئله باید مورد توجه قرار گرفته و نباید با هم مخلوط شود.

 

 

منبع:پرسمان