مرجع اصلی در زمان ظهور امام معصوم است که به علم الهی متصل می‌باشد. او چون عالم به همه امور ظاهر و مخفی است، به درستی شایستگان و بندگان صالح را می‌شناسد و چون معصوم است، در تشخیص و انتخاب حق، دچار انحراف نمی‌شود و هر کس را ـ که بر اساس موازین دینی و اخلاقی شایسته باشد ـ بر‌می‌گزیند. هنجار ها و ارزش‌های دینی برای او معلوم و از هر اشتباهی به دور است ، از این رو همه چیز طبق دین صحیح تعریف شده و امور بر اساس فرمان‌های الهی انجام می‌شود.

 

 

منبع:پرسمان