حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرموده اند:الاحتمالُ قبرُالعیوبِ“؛ تحمّل و بردباری، قبر عیب هاستهمانطوری که قبر، جسد را می پوشاند به طوری که چیزی از آن ظاهر نمی شود؛ تمام عیب های انسان با تحمل و بردباری دفن می شودعجب جمله ی عمیقی است! یک صاحب نظر می تواند براین جمله ی نورانی دویست صفحه شرح بنویسدخیلی ازمشکلات ناشی از عدم تحمل وبردباری است؛ اگر در زندگی خود به این فرمایش حضرت عمل کنیم، بسیاری از درگیری ها در خانواده و جامعه برطرف می شود.