تجسس وپی جویی دراعراض واحوال مردم صحیح نیست . بسیاری از سوالات درمورد افراد بی جا است . بسیاری موارد باعث شرمندگی و خجالت مومنین میشود و گاهی آبروی آنها میرود واین بسیار زشت است.البته گاهی تجسس لازم وواجب است؛ وآن درموردی است که احتمال خطر برای جمعی ازمومنان و یا مملکت اسلامی وجود داشته باشد