برادر یسری همیشه در برنامه‌ها و سمینارهای فرماندهان سپاه پاسداران در اوقات فراغت و تنفّس جلسه، با یکایک فرماندهان تماس می‌گرفت و از اطّلاعات علمی و تجربی آنان سؤالاتی می‌کرد و ابتکارات و نوآوری‌های آنان را در دفترچه‌ای یادداشت می‌کرد.

در یکی از این تبادل افکار و کسب اطّلاعات جالب، فکری به خاطرش خطور کرد و آن، این بود که این نظریّات و تجربیّات چنانچه به دیگران منتقل شود، سودمند و مؤثّر خواهد بود.

لذا در گوشه‌ای نشست و فُرمی تهیّه نمود و پس از تکثیر، بین فرماندهان سپاه توزیع کرد تا همه، از ابتکارات مفید دیگران آگاه شوند و در مواقع لزوم به کار گیرند.


منبع: کتاب «رسم خوبان ۲۷- آگاهی و دانش»؛ شهید داور یُسری، ص ۶۷٫ / این سبز سرخ، ص ۹۹٫