تا این دل پاره پاره در بر دیدم

هر روز شهادت مکرر دیدم

سوز جگرم ز پشت درشد آغاز

روزی که کتک خوردن مادر دیدم

 

شاعر:  سید رضا مؤید