عده ای می گویند علت اینکه دیگر اولیاء و بزرگانی همچون آیت الله قاضی و بهجت نداریم، این است که لقمه ها خراب و حرام شده استاین ها همیشه همه ی گناهان را به عهده ی لقمه حرام می گذارندبله این حرف درست است اما در صورتی غذا اثر ظلمانی دارد که یقین بدانی حرام است!

 

مساله ی مهم این است که هرگناهی اثرظلمانی دارد؛ بعضی ها که ازلقمه ی حرام می نالند، گناهانی می کنند که پدر لقمه ی حرام است! مثلا میبینی نماز میخواند، روزه می گیرد، اما به راحتی آبروی افراد را می بردبه راحتی غیبت می کند! تهمت می زند! دروغ می گوید! اگر کسی جلوی چشمشان به بدبختی بیفتد، چون بخیل هستند، هیچ کمکی نمی کنندبا وجود این گناهان رایج، طبیعی است که دیگر آن اولیاء دربین ما نیستندآنها اهل محاسبه و مراقبه ی اعمالشان بودند!