به روز نیمهی ماه صیام ربّ ودود

کمال رحمت ایزد زغیب شد به شهود

به مولد حسن مجتبی ز عرش برین

بلند گشت ندا آفرین بر این مولود

 

شاعر: محمد علامه