برای کسی که محاسبه کرده و دانسته که از قافله عاشورایی جا مانده است، اولین کار آن است که سعی کند از تجربه دیگران بهره بگیرد. مثل شرایطی که امام صادق(ع) برای آن مرد خراسانی پیش آوردند تا با تجربه ای که جلوی چشمش محقق می‌شد راه را پیدا کند. آن فرد خراسانی نزد امام صادق(ع) آمد و عرض کرد: یاران فراوانی برای شما در خراسان وجود دارد پس چرا نشسته‌اید و قیام نمی‌کنید؟ امام صادق(ع) در جواب از او خواستند که در آن تنور داغ بنشیند! مرد خراسانی ترسید و به دست و پا زدن افتاد و سعی میکرد این امر را از سر خود باز کند. در همین حین یکی از صحابی خالص امام صادق(ع) خدمت حضرت رسید و امام(ع) بدون اینکه دلیلی برای او بیاورند به او امر کردند که برو و در تنور بنشین. او نیز بدون هیچ چون و چرایی قبول کرد و به سمت تنور رفت و در آن نشست! سپس امام صادق(ع) نیز به گفتگوی خود با مرد خراسانی ادامه داد. پس از مدتی حضرت به او فرمودند برویم و حال مرد در تنور را ببینیم. وقتی که درب تنور را برداشتند او را در دل تنور داغ، سالم و در آرامش کامل یافتند.  این تجربه ها برای کسانی که در ابتدا تسلیم امر ولی خود نمی شوند، غنیمت است.