خوشا به حال کسانى که بفهمند انجام کار آخرتى سخت است. طلاّب باید از هر فرصت و فراغت استفاده کنند و سعى کنند درس بخوانند قبل از آن که روزى بیاید که دیگر نتوانند به تحصیل خود ادامه دهند. طلاب باید بدانند که وقت گذشته، هر کس در ایام فراغت درس خواند، خواند، وگرنه اگر اندک شورشى در این ممالک اسلامى به وجود بیاید، دیگر به واسطه ى وجود موانع نمى توانند درس بخوانند. اگر جلوى درس خواندن طلاّب را گرفتند کار اسلام و مسلمانان تمام است؛ زیرا بقاى امر دین و احیاى مذهب به بقاى طلاّب علوم دینى است، و بقاى آنها به درس خواندن است، و کتاب ها و درس هاى طلاّب موجب بدبینى مردم به ظالمین و ستمگران است، لذا اگر دسترسى پیدا کنند و بتوانند، از آن جلوگیرى مى کنند.

منبع: کتاب در محضر حضرت آیت الله العظمی بهجت- جلد۱ / محمد حسین رخشاد