بشکستی و از غمت شکستم حَسَنم

ای وای که میروی ز دستم حَسَنم

غارتزدهتر ز من کسی نیست که من

محزون ز غم داغ تو هستم حَسَنم

 

شاعر: سید رضا مؤید