بر روی حسن هر که نگاهی دارد

داند به خدای کعبه، راهی دارد

زهرا چو روی دست علی دیدش گفت

خورشید بروی دست ماهی دارد

 

شاعر: سید محمد رستگار